French Revolution

 REGULAMENT CONCURS FRENCH REVOLUTION #frenchrevolutioneclairs

Concursul „French Revolution #frenchrevolutioneclairs” se va desfasura cu respectarea urmatorilor termeni si conditii:

Art. 1 - Organizatorul 

Organizatorul:FRENCH REVOLUTION SRL (Nr. Registrul Comertului J40/4987/2013, Cod Unic de Identificare 31511366), cu sediul social în Strada Alexandru Borneanu nr. 10-16, parter, spatiul comercial nr. 2, sector 6, Bucuresti.

1.1 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.2 Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Concursului

2.1 Concursul este organizat în Bucuresti, România si se desfasoara fara limitari teritoriale, pe pagina de Instagram French Revolution  (https://www.instagram.com/frenchrevolutioneclairs/) detinuta de French Revolution S.R.L.

2.2 Concursul a inceput pe data de 14 martie 2017, ora 10:00, si se va desfasura pe o perioada nedeterminata de timp.

Art. 3 - Regulamentul oficial al concursului

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului, pe pagina de internet French Revolution, în rubrica „Regulament concurs”.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina de internet French Revolution.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. La concurs poate participa orice persoana fizica (“Participant”) care are domiciliul în România.

4.2. Nu pot participa la joc salariatii Operatorului, rudele si afinii pâna la gradul 2 ai acestora.

4.3. În cazul în care capacitatea juridica a castigatorului este limitata, acesta va trebui sa se prezinte pentru ridicarea premiului împreuna cu un reprezentant legal.

4.4. Persoanele care participa la concurs cunosc pe deplin regulile concursului si accepta neconditionat termenii si conditiile.

Art. 5 - Premiile Concursului

5.1. În cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele premii:

3 (trei) ecleruri la alegere pentru fiecare castigator, valoarea totala a premiului fiind de 48 LEI.

5.2. Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor de orice fel a premiilor.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului

6.1. Conditii privind înscrierea valabila in Concurs

6.1.1. Pentru înscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului mentionata la Art. 2.2. de mai sus;

(3) Participantul trebuie sa publice o poza pe pagina sa de Instagram care sa includa eclerul sau orice alt produs comercializat in magazinele French Revolution . Acesta trebuie sa adauge hashtagul “#frenchrevolutioneclairs” si sa dea tag paginii oficiale de Instagram https://www.instagram.com/frenchrevolutioneclairs/

6.2. Conditii de participare:

(1) Ce trebuie sa faca Participantul: sa respecte conditiile de la aliniatul 6.1.

Respectând pasii de mai sus, Participantii vor intra automat în Concurs.

Participantii la concurs isi asuma deplin raspunderea pentru fotografiile publicate in raspunsuri, in cazul incalcarii dreptului de copyright al unei alte persoane.

(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula dreptul la concurs Participantilor care:

(2.1) Nu respecta conditiile impuse de legislatia în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare,defaimatoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o incalcare a dreptului de autor si nici comentariile care ar putea fi considerate ca instigand la fapte penale, sau ilegale;

(2.2) Comentariile prin care se instiga la discriminare pe baza de rasa sau origine etnica, religie, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

Art 7. -  Modalitatea de selectie a castigatorului

7.1. Câștigătorul va fi selectat în funcție de originalitatea pozei cu care a participat la concurs și în funcție de respectarea tematicii concursului #frenchrevolutioneclairs.

Art 8. - Taxe si impozite

(1) Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit.

(2) Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art 9. - Notificarea câştigătorului

9.1. Castigatorul va fi contactat prin mesaj privat pe Instagram  in termen de maxim 2 zile lucratoare de la anuntarea sa pe paginile: https://www.instagram.com/frenchrevolutioneclairs/, pentru a fi invitat sa isi ridice premiul.

9.2. Castigatorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în care:

(1) nu raspunde la mesajul de notificare in 7 zile lucratoare de la transmiterea acestuia, si nici nu contacteaza Organizatorul în alt mod.

(2) incalca Termenii si/sauconditiile de participare;

Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a elimina din joc / descalifica o fotografie, un videoclip sau un participant, daca va constata ca acesta incalca Regulamentul sau legile în vigoare.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea doar in ceea ce priveste respectarea regulamentului si procedurilor de joc, precum si pentru acordarea premiilor.

Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul postarilor si pentru consecintele care decurg din acestea.

Art 10. - Preluarea premiului

Premiul va fi ridicat din magazinul Organizatorului, situat în Bucuresti, Sector 1, Piata Victoriei, Bd. Aviatorilor, nr. 8A. Castigatorul, notificat prin mesaj privat conform celor de mai sus, va trebui sa se prezinte la magazinul French Revolution, în termen de 14 de zile de la data când a fost notificat cu privire la castigarea acestuia, si va trebui sa prezinte codul primit prin mesajul privat de la French Revolution. În caz contrar, va pierde dreptul de a primi premiul, iar în acest caz, premiul va ramâne la Organizator. 

Art 11. - Confidentialitatea datelor/ Prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are o politica stricta in privinta datelor cu caracter personal respectând dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si al Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, colectând si prelucrând datele cu caracter personal numai în scopul specificat la data furnizarii acestora de catre Participant.

Participantii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator cu acordul participantilor si vor putea fi folosite de cstre acestia dupa cum urmeaza: pentru îndeplinirea obligatiilor fiscale, pentru transmiterea premiilor si pentru urmarirea desfasurarii corecte a Campaniei.

Art 12. - Litigii

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul în care aceasta nu este posibil, partile se vor adresa instantelor de judecata de la sediul Organizatorului.